Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Administrative Studies and Researches

فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداریVolume 5, Number 18 (2023-8)


افشای کامل: بیم‌ها و امیدهای مرتبط با شفافیت
افشای کامل: بیم‌ها و امیدهای مرتبط با شفافیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حکمرانی هوشمند، بستر شفاف‌سازی در اداره امور عمومی
حکمرانی هوشمند، بستر شفاف‌سازی در اداره امور عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی
شفافیت در عرصه حکمرانی و اداره امور دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل محرک و نتایج تحول دیجیتال: مطالعه موردی خدمات بخش دولتی
عوامل محرک و نتایج تحول دیجیتال: مطالعه موردی خدمات بخش دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ترمیم اعتماد از طریق شفافیت: بررسی اثرات استراتژی‌های شفافیت بر ارتباطات پلیس در بحران در چین
ترمیم اعتماد از طریق شفافیت: بررسی اثرات استراتژی‌های شفافیت بر ارتباطات پلیس در بحران در چین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پاسخگویی کارگزاران در نگاه امیرالمؤمنین (ع)
پاسخگویی کارگزاران در نگاه امیرالمؤمنین (ع)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد و اثربخشی شفافیت دولتی همراه با راهکارها و چالش‌های شفافیت در دولت
تبیین نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد و اثربخشی شفافیت دولتی همراه با راهکارها و چالش‌های شفافیت در دولت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

الگوی شفافیت سازمانی در نظام اداری آموزش‌وپرورش
الگوی شفافیت سازمانی در نظام اداری آموزش‌وپرورش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استقرار الگوی شفافیت مراکز صنعتی دولتی از طریق نظرسنجی از ذی‌نفعان بومی (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز فجر جم)
استقرار الگوی شفافیت مراکز صنعتی دولتی از طریق نظرسنجی از ذی‌نفعان بومی (مطالعه موردی شرکت پالایش گاز فجر جم)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت اداری با نقش واسطه‌ای شفافیت سازمانی (مطالعه موردی: مدیران مدارس ابتدایی شهرستان شهریار)
نقش دولت الکترونیک بر ارتقای سلامت اداری با نقش واسطه‌ای شفافیت سازمانی (مطالعه موردی: مدیران مدارس ابتدایی شهرستان شهریار)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 17 (2023-6)


تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند
تکنوکراسی و سیاستگذاری اقتصادی در ایران به روایت رضا نیازمند
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مقدمه‌ای بر سیاستگذاری صنعتی در اقتصاد ایران
مقدمه‌ای بر سیاستگذاری صنعتی در اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

 اولویت‎های سیاستگذاری در مهار تورم
 اولویت‎های سیاستگذاری در مهار تورم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه سیاست‌های پولی و ارزی در مهار تورم
جایگاه سیاست‌های پولی و ارزی در مهار تورم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران
سیاستگذاری مهار تورم در مختصات اقتصاد ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کارایی سیاست دولت‌ها در مهار تورم و رشد تولید در ایران
کارایی سیاست دولت‌ها در مهار تورم و رشد تولید در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سیاست های دولت سیزدهم در رشد تولید و مهار تورم
سیاست های دولت سیزدهم در رشد تولید و مهار تورم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردی جدید به پدیده تورم در جهت رشد اقتصادی پایدار
رویکردی جدید به پدیده تورم در جهت رشد اقتصادی پایدار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در منطقه اروپا
سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی در منطقه اروپا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکارها و الزامات عملی مدیریت تورم و رشد تولید در ایران
راهکارها و الزامات عملی مدیریت تورم و رشد تولید در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط تولید و تورم در سیاست پولی اقتصاد ایران سال 1400-1390
بررسی ارتباط تولید و تورم در سیاست پولی اقتصاد ایران سال 1400-1390
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی بر وضعیت تورم و سیاست های کنترلی آن در ایران
تحلیلی بر وضعیت تورم و سیاست های کنترلی آن در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی سیاست های حمایتی حوزه تولید در قوانین بودجه سنواتی
آسیب شناسی سیاست های حمایتی حوزه تولید در قوانین بودجه سنواتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 16 (2023-3)


«رمزگشایی ذهن مصرف‌کننده غیرعقلانی» چگونه از بازاریابی عصبی برای خلق، اجرا و توسعه بینش استفاده کنیم؟
«رمزگشایی ذهن مصرف‌کننده غیرعقلانی» چگونه از بازاریابی عصبی برای خلق، اجرا و توسعه بینش استفاده کنیم؟
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

درآمدی بر آزمایشگاه مدیریت
درآمدی بر آزمایشگاه مدیریت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت‌ها و فرصت‌های آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار
ضرورت‌ها و فرصت‌های آزمایشگاه تحقیقات کسب و کار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردهای نوین در جذب و به کارگیری کارکنان دولت
رویکردهای نوین در جذب و به کارگیری کارکنان دولت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

به‌کارگیری آزمایشگاه مدیریت در آموزش و تربیت مدیران کشور
به‌کارگیری آزمایشگاه مدیریت در آموزش و تربیت مدیران کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربست آزمایشگاه مدیریت در سنجش و توسعه شایستگی های مدیران
کاربست آزمایشگاه مدیریت در سنجش و توسعه شایستگی های مدیران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

‌مروری نظام‌مند بر آزمایش‌های میدانی در مدیریت دولتی
‌مروری نظام‌مند بر آزمایش‌های میدانی در مدیریت دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزشیابی شایستگی های مدیران از طریق خوداندیشی
ارزشیابی شایستگی های مدیران از طریق خوداندیشی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازی‌های جدی در آموزش مدیریت: تحلیل پذیرش
بازی‌های جدی در آموزش مدیریت: تحلیل پذیرش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عدم صداقت رفتاری در بخش دولتی
عدم صداقت رفتاری در بخش دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

‌روش‌شناسی تحقیق آزمایشی در مطالعات علوم رفتاری با تمرکز بر کاربردهای آن در مدیریت و اقتصاد
‌روش‌شناسی تحقیق آزمایشی در مطالعات علوم رفتاری با تمرکز بر کاربردهای آن در مدیریت و اقتصاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 15 (2022-12)


بررسی تجارب جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه مدیریت منابع انسانی با استفاده از فناوری اطلاعات، حوزه های فعالیت، فناوری ها و مدل های کسب و کار
بررسی تجارب جهانی شرکت‌های استارت‌آپ در حوزه مدیریت منابع انسانی با استفاده از فناوری اطلاعات، حوزه های فعالیت، فناوری ها و مدل های کسب و کار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کشاورزی دانش بنیان
کشاورزی دانش بنیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ضرورت ها و چالش های استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان
ضرورت ها و چالش های استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرآیند شکل‌‌گیری شرکت‌‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها و نحوه حمایت دولت از آن
فرآیند شکل‌‌گیری شرکت‌‌های دانش بنیان و استارتاپ‌ها و نحوه حمایت دولت از آن
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

هوش مصنوعی انسان‌محور در بخش دولتی: دروازه تصدی نقش متخصص تدارکات عمومی
هوش مصنوعی انسان‌محور در بخش دولتی: دروازه تصدی نقش متخصص تدارکات عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طرد دیجیتال و فقر در بریتانیا: چگونه نابرابری ساختاری، تجربیات آنلاین شدن را شکل می‌دهد
طرد دیجیتال و فقر در بریتانیا: چگونه نابرابری ساختاری، تجربیات آنلاین شدن را شکل می‌دهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی اصول مدیریت دانش در دانش‌بنیان کردن سازمان های تامین اجتماعی شهر شیراز
ارزیابی اصول مدیریت دانش در دانش‌بنیان کردن سازمان های تامین اجتماعی شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتقای عملکرد مالی شرکت از طریق هوش کسب‌وکار و یادگیری سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی
ارتقای عملکرد مالی شرکت از طریق هوش کسب‌وکار و یادگیری سازمانی؛ نقش میانجی نوآوری سازمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چالش ها و موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان
بررسی چالش ها و موانع پیش روی شرکت های دانش بنیان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چالش های شهر هوشمند در بستر حکمرانی عملیاتی
چالش های شهر هوشمند در بستر حکمرانی عملیاتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور
واکاوی نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نوآوری در وزارت نیرو با رویکرد زیست‌ بومی
نوآوری در وزارت نیرو با رویکرد زیست‌ بومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 14 (2022-9)


سازمان‌های مردم‌نهاد؛ مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده
سازمان‌های مردم‌نهاد؛ مرور نظام‌مند پژوهش‌های انجام شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سازمان‌های مردم‌نهاد؛ از توسعه انسانی تا مشارکت مدنی
سازمان‌های مردم‌نهاد؛ از توسعه انسانی تا مشارکت مدنی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مردم‌محوری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری
مردم‌محوری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مردم‌محوری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی در دولت سیزدهم
مردم‌محوری و بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی در دولت سیزدهم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اجرای حکمرانی مشارکتی: مدل‌ها، تجربیات و چالش‌ها
اجرای حکمرانی مشارکتی: مدل‌ها، تجربیات و چالش‌ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

«من می‌توانستم این کار را انجام‌ دهم!» نقش یک سازمان مردم‌نهاد زنان در افزایش توانمندی‌های روان‌شناختی و مشارکت مدنی زنان در کشور ولز
«من می‌توانستم این کار را انجام‌ دهم!» نقش یک سازمان مردم‌نهاد زنان در افزایش توانمندی‌های روان‌شناختی و مشارکت مدنی زنان در کشور ولز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت بحران آب و هوا، ایجاد ظرفیت تطابق و سازگاری به‌منظور بهبود معیشت کشاورزان ساحل ساوانا از طریق مداخلات سازمان‌های مردم نهاد
مدیریت بحران آب و هوا، ایجاد ظرفیت تطابق و سازگاری به‌منظور بهبود معیشت کشاورزان ساحل ساوانا از طریق مداخلات سازمان‌های مردم نهاد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

همکاری در غیاب اعتماد؟ آنچه تئوری و عمل حاکمیت مشارکتی می‌تواند از ادبیات حل تعارض، روان‌شناسی و حقوق بیاموزد.
همکاری در غیاب اعتماد؟ آنچه تئوری و عمل حاکمیت مشارکتی می‌تواند از ادبیات حل تعارض، روان‌شناسی و حقوق بیاموزد.
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین پاسخگویی و مشارکت عمومی در بین مراجعه کنندگان سازمان ثبت احوال
بررسی رابطه بین پاسخگویی و مشارکت عمومی در بین مراجعه کنندگان سازمان ثبت احوال
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مرور مطالعات درخصوص نمایندگی و نقش سازمان‌های غیردولتی در امور بین‌المللی
مرور مطالعات درخصوص نمایندگی و نقش سازمان‌های غیردولتی در امور بین‌المللی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه اعتمادسازی و ارتقاء انگیزش با مشارکت مردمی در معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهر تهران
بررسی رابطه اعتمادسازی و ارتقاء انگیزش با مشارکت مردمی در معلمان مدارس دوره اول متوسطه شهر تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از ظرفیت‌های مردمی در جمع‌سپاری کشف تخلف
استفاده از ظرفیت‌های مردمی در جمع‌سپاری کشف تخلف
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 13 (2022-6)


مدیریت دانش؛ نظریه‌ها و مدل‌ها
مدیریت دانش؛ نظریه‌ها و مدل‌ها
| [PDF-FA] | [XML] |

بهره وری دانش در بخش دولتی
بهره وری دانش در بخش دولتی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیاده‌سازی مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی کشور
پیاده‌سازی مدیریت دانش در دستگاه‌های اجرایی کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت دانش در حوزه مدیریت امور عمومی
مدیریت دانش در حوزه مدیریت امور عمومی
| [PDF-FA] | [XML] |

پیاده سازی مدیریت دانش و روش های رفع موانع آن در شرکت توزیع برق شمال استان کرمان
پیاده سازی مدیریت دانش و روش های رفع موانع آن در شرکت توزیع برق شمال استان کرمان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ابزاری جدید در انتقال دانش: برگزاری همایش نشر دانش آب (ندا) در شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
ابزاری جدید در انتقال دانش: برگزاری همایش نشر دانش آب (ندا) در شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی با استفاده از مدل سازمان بهره‌وری آسیایی
ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی با استفاده از مدل سازمان بهره‌وری آسیایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکردی ناب و بهره‌ور در ایجاد زیرساخت مناسب مدیریت دانش، از مفهوم تا اجرا تجربه شرکت توزیع نیروی برق مشهد
رویکردی ناب و بهره‌ور در ایجاد زیرساخت مناسب مدیریت دانش، از مفهوم تا اجرا تجربه شرکت توزیع نیروی برق مشهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در تامین‌کنندگان مبتنی بر مدل (APO)- مطالعه موردی شرکت‌ برق منطقه‌ای اصفهان
تعیین سطح بلوغ مدیریت دانش در تامین‌کنندگان مبتنی بر مدل (APO)- مطالعه موردی شرکت‌ برق منطقه‌ای اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی، اعتباریابی، رواسازی و اجرای پرسشنامه سنجش بلوغ مدیریت دانش با الگوگیری از نظام‌نامه مدیریت دانش دستگاه‌های اجرایی (مطالعه موردی یکی از بانک‌های عامل)
طراحی، اعتباریابی، رواسازی و اجرای پرسشنامه سنجش بلوغ مدیریت دانش با الگوگیری از نظام‌نامه مدیریت دانش دستگاه‌های اجرایی (مطالعه موردی یکی از بانک‌های عامل)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تدوین نقشه راه مدیریت دانش مبتنی بر ارزیابی سطح بلوغ در شرکت گاز استان البرز
تدوین نقشه راه مدیریت دانش مبتنی بر ارزیابی سطح بلوغ در شرکت گاز استان البرز
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل مضمون مدیریت دانش در نظام اداری ایران
تحلیل مضمون مدیریت دانش در نظام اداری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر در موفقیت و شکست برنامه‌های دانش‌محور در بخش دولتی
شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های موثر در موفقیت و شکست برنامه‌های دانش‌محور در بخش دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 12 (2022-3)


بازدارندگی از فساد اداری
بازدارندگی از فساد اداری
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش نظام پرداخت در سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
نقش نظام پرداخت در سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بازشناسی و نحوه کاربست قوانین و مقررات سلامت نظام اداری در صیانت از حقوق مردم
بازشناسی و نحوه کاربست قوانین و مقررات سلامت نظام اداری در صیانت از حقوق مردم
| [PDF-FA] | [XML] |

مشکل فساد در سازمان های دولتی: شواهدی تجربی از اندونزی
مشکل فساد در سازمان های دولتی: شواهدی تجربی از اندونزی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و کنترل داخلی بر سوء‌استفاده از دارایی
تاثیر سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و کنترل داخلی بر سوء‌استفاده از دارایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دسته بندی عوامل موثر بر ارتقاء سلامت نظام اداری در سازمان ها
دسته بندی عوامل موثر بر ارتقاء سلامت نظام اداری در سازمان ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کرمان؛ نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی
بررسی تاثیر سلامت اداری بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان کرمان؛ نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش واسطه‌ای سکوت سازمانی در ارتباط با فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس
بررسی نقش واسطه‌ای سکوت سازمانی در ارتباط با فرهنگ سازمانی و سلامت سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین آموزش و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در علوم پزشکی استان کردستان
بررسی رابطه بین آموزش و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در علوم پزشکی استان کردستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر سلامت اداری با تأکید بر نقش تعدیل گری اشتیاق شغلی در استانداری خراسان شمالی
بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر سلامت اداری با تأکید بر نقش تعدیل گری اشتیاق شغلی در استانداری خراسان شمالی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان تامین اجتماعی استان کردستان
بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان تامین اجتماعی استان کردستان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان تامین اجتماعی شرق استان مازندران
بررسی میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در سازمان تامین اجتماعی شرق استان مازندران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 11 (2021-12)


بحران کرونا و مسئله حکمرانی
بحران کرونا و مسئله حکمرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت منابع انسانی در دوران بحران کرونا
مدیریت منابع انسانی در دوران بحران کرونا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نابرابری‌های اجتماعی در پاندمی کرونا ویروس
نابرابری‌های اجتماعی در پاندمی کرونا ویروس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت اجتماعی کرونا (ابعاد، ابزارها و قوانین)
مدیریت اجتماعی کرونا (ابعاد، ابزارها و قوانین)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رویکرد سازمان‌ها در مواجهه با شیوع بیماری‌های نوظهور
رویکرد سازمان‌ها در مواجهه با شیوع بیماری‌های نوظهور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کرونا ویروس، تهدیدی بر سلامت اجتماعی» (تبیین آسیب ها، راهبردها و برنامه های عملیاتی بهبود سلامت اجتماعی متأثر از کرونا ویروس)
کرونا ویروس، تهدیدی بر سلامت اجتماعی» (تبیین آسیب ها، راهبردها و برنامه های عملیاتی بهبود سلامت اجتماعی متأثر از کرونا ویروس)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

دورکاری در نظام اداری، الزامات و چالش ها
دورکاری در نظام اداری، الزامات و چالش ها
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تغییر سبک مدیریت و رهبری در دوران پساکرونا
تغییر سبک مدیریت و رهبری در دوران پساکرونا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجربه مدیریت مراقبتی کووید 19
تجربه مدیریت مراقبتی کووید 19
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تبیین آثار و ابعاد کرونا ویروس بر سلامت اجتماعی
تبیین آثار و ابعاد کرونا ویروس بر سلامت اجتماعی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اثر کرونا ویروس بر سلامت روان، راهکارها و نگاه به آینده
اثر کرونا ویروس بر سلامت روان، راهکارها و نگاه به آینده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رهبری سالم و ارتقای سلامت محیط کار، پیش‌نیازهای سلامت سازمانی
رهبری سالم و ارتقای سلامت محیط کار، پیش‌نیازهای سلامت سازمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Corona-regionalism ? Differences in regional responses to COVID-19 in Italy
کرونا ـ منطقه‌گرایی چیست؟ تفاوت واکنش‌های منطقه‌ای به کووید-19 در ایتالیا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

راهکارهای مهار کرونا توسط کشورهای موفق جهان
راهکارهای مهار کرونا توسط کشورهای موفق جهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجارب مدیریت بحران در شرکت آب و فاضلاب استان قم در مواجهه با پاندمی کرونا
تجارب مدیریت بحران در شرکت آب و فاضلاب استان قم در مواجهه با پاندمی کرونا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Corona Crisis Management Steps from the Findings of Crisis Management Studies at the Qom Health Center
مروری بر گام های مدیریت بحران کرونا حاصل یافته های مطالعاتی مدیریت بحران در سطح مرکز بهداشت قم
| [PDF-FA] | [XML] |

تجارب مدیریت بحران در اپیدمی کووید-19 در گروه پتروپارس
تجارب مدیریت بحران در اپیدمی کووید-19 در گروه پتروپارس
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تجارب مدیریت بحران بیماری کرونا در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
تجارب مدیریت بحران بیماری کرونا در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مستندسازی تجارب مدیریت بحران کرونا در مدیریت مالی سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی
مستندسازی تجارب مدیریت بحران کرونا در مدیریت مالی سازمان فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 10 (2021-9)


مدیریت دانش:استخراج دانش فنی کارکنان
مدیریت دانش:استخراج دانش فنی کارکنان
| [PDF-FA] | [XML] |

روش شناسی مستندسازی تجارب
روش شناسی مستندسازی تجارب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مستندسازی تجارب (روش ها، الگوها، ابزارها)
مستندسازی تجارب (روش ها، الگوها، ابزارها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مستندسازی تجارب (روش ها، الگوها، ابزارها)
مستندسازی تجارب (روش ها، الگوها، ابزارها)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر منتورینگ رسانه اجتماعی بر کسب دانش ضمنی آنلاین در سازمان های پایدار: یک مدل مداخله ای اصلاح شده
تاثیر منتورینگ رسانه اجتماعی بر کسب دانش ضمنی آنلاین در سازمان های پایدار: یک مدل مداخله ای اصلاح شده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

داستان سرایی: روشی کاربردی برای تسهیل مدیریت دانش
داستان سرایی: روشی کاربردی برای تسهیل مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

روش اکولوژی مدیریت دانش ارتباط مدیریت دانش رسمی، غیررسمی و شخصی
روش اکولوژی مدیریت دانش ارتباط مدیریت دانش رسمی، غیررسمی و شخصی
| [PDF-FA] | [XML] |

تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح
تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت دانش با استفاده از مدل هفت اس مک کینزی (مورد مطالعه:سازمان نقشه برداری کشور)
تحلیل عوامل کلیدی موفقیت در اجرای سیستم مدیریت دانش با استفاده از مدل هفت اس مک کینزی (مورد مطالعه:سازمان نقشه برداری کشور)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 9 (2021-6)


اصلاحات اداری در کشورهای نوردیک
اصلاحات اداری در کشورهای نوردیک
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش نظام بانکی در رونق تولید
نقش نظام بانکی در رونق تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع رونق تولید ملی
قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع رونق تولید ملی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مانع‌زدایی از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار
مانع‌زدایی از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

فرصت‌ها و چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان در نظام اقتصادی برای ارتقاء توان تولیدی کشور
فرصت‌ها و چالش‌های شرکت‌های دانش بنیان در نظام اقتصادی برای ارتقاء توان تولیدی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین موانع اداری مرتبط با مالیات و خصوصیات کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، شواهدی از کشور اسلوونی
رابطه بین موانع اداری مرتبط با مالیات و خصوصیات کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، شواهدی از کشور اسلوونی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Administrative barriers in the Ukrainian economy and the conceptual formulation of the problem of their forecasting
موانع اداری اقتصاد اوکراین و صورت بندی مفهومی مسئله پیش بینی آن ها‌
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بوروکراسی و راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود در نظام تولید
بوروکراسی و راهکارهای برون‌رفت از وضع موجود در نظام تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیشران‌های فرهنگی و اجتماعی در مانع زدایی از تولید
پیشران‌های فرهنگی و اجتماعی در مانع زدایی از تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی روش ها و موانع خصوصی سازی در نظام سلامت ایران
بررسی روش ها و موانع خصوصی سازی در نظام سلامت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیل مضمون مانع‌زدایی از تولید در نظام اداری با استناد به کلام مقام معظم رهبری و مستندات گام دوم انقلاب
تحلیل مضمون مانع‌زدایی از تولید در نظام اداری با استناد به کلام مقام معظم رهبری و مستندات گام دوم انقلاب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی مدل شبکه‌سازی فعالیت‌های بسیج در مانع‌زدایی از تولید
طراحی مدل شبکه‌سازی فعالیت‌های بسیج در مانع‌زدایی از تولید
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه مدل مانع‌زدایی از تولید در سازمان های تولیدی کشور
ارائه مدل مانع‌زدایی از تولید در سازمان های تولیدی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر سهولت کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا
تاثیر سهولت کسب‌وکار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

آسیب شناسی قوانین و مقررات «حوزه تولید» در نظام اداری ایران
آسیب شناسی قوانین و مقررات «حوزه تولید» در نظام اداری ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 8 (2021-3)


دیدمان مشارکت
دیدمان مشارکت
| [PDF-FA] | [XML] |

هنر مشارکت آفرینی پل زدن بر شکاف میان افراد و قابلیت ها
هنر مشارکت آفرینی پل زدن بر شکاف میان افراد و قابلیت ها
| [PDF-FA] | [XML] |

نظام مشارکتی و نظام پیشنهادات
نظام مشارکتی و نظام پیشنهادات
| [PDF-FA] | [XML] |

فرهنگ مشارکت سازمانی در نظام اداری
فرهنگ مشارکت سازمانی در نظام اداری
| [PDF-FA] | [XML] |

پیشینه در جهان و نظام پیشنهادها از دیدگاه مدیران ژاپنی
پیشینه در جهان و نظام پیشنهادها از دیدگاه مدیران ژاپنی
| [PDF-FA] | [XML] |

برقراری فرهنگ مدیریت مشارکتی در سازمان ها
برقراری فرهنگ مدیریت مشارکتی در سازمان ها
| [PDF-FA] | [XML] |

نظام پیشنهادها؛ بستری برای نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت کارکنان در سازمان‌های دولتی
نظام پیشنهادها؛ بستری برای نهادینه‌سازی فرهنگ مشارکت کارکنان در سازمان‌های دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت مشارکتی
مدیریت مشارکتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 7 (2020-12)


مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران
مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

حقوق شهروندی و سازمانی در نظام اداری
حقوق شهروندی و سازمانی در نظام اداری
| [PDF-FA] | [XML] |

حقوق شهروندی و سازمانی در نظام اداری
حقوق شهروندی و سازمانی در نظام اداری
| [PDF-FA] | [XML] |

مصادیق حقوق شهروندی در آیین دادرسی اسلام و ایران
مصادیق حقوق شهروندی در آیین دادرسی اسلام و ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حقوق شهروندی و سازمانی در نظام اداری ایران
حقوق شهروندی و سازمانی در نظام اداری ایران
| [PDF-FA] | [XML] |

نظم و امنیت؛ یا حقوق شهروندی؛ تقدم یا تأخر
نظم و امنیت؛ یا حقوق شهروندی؛ تقدم یا تأخر
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حقوق شهروندی در نظام اداری
حقوق شهروندی در نظام اداری
| [PDF-FA] | [XML] |

رابطه حقوق شهروندی و نظام اداری
رابطه حقوق شهروندی و نظام اداری
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 6 (2020-9)


رهبری بخش عمومی برای نوآوری و تولید
رهبری بخش عمومی برای نوآوری و تولید
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت بهره‌وری با تکیه بر فرهنگ سازمانی
مدیریت بهره‌وری با تکیه بر فرهنگ سازمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

" بهره‌وری، توسعه و تعالی سازمانی
" بهره‌وری، توسعه و تعالی سازمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

بهره‌وری، توسعه و تعالی سازمانی
بهره‌وری، توسعه و تعالی سازمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور چگونه می‌تواند به کمک ارتقای بهره‌وری و عملکرد دولت بیاید؟ با تشدید نظارت، تسریع توان افزایی یا تنزل درجه ساختاری ؟
نظام ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور چگونه می‌تواند به کمک ارتقای بهره‌وری و عملکرد دولت بیاید؟ با تشدید نظارت، تسریع توان افزایی یا تنزل درجه ساختاری ؟
| [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش تعهد حرفه‌ای بر بهره‌وری کارکنان امور مالیاتی شهرستان هشترود
بررسی نقش تعهد حرفه‌ای بر بهره‌وری کارکنان امور مالیاتی شهرستان هشترود
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بهره‌وری و توسعه سازمانی، یک روح در دو کالبد
بهره‌وری و توسعه سازمانی، یک روح در دو کالبد
| [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه بهره‌وری در دوره دوم برنامه اصلاح نظام اداری
جایگاه بهره‌وری در دوره دوم برنامه اصلاح نظام اداری
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 5 (2020-6)


مدیریت دانش
مدیریت دانش
| [PDF-FA] | [XML] |

مدیریت دانش
مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

"مدیریت دانش
"مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه مدیریت دانش و هوش هیجانی با چابک‌سازی سازمانی در کارکنان دانشگاه شاهد تهران
بررسی رابطه مدیریت دانش و هوش هیجانی با چابک‌سازی سازمانی در کارکنان دانشگاه شاهد تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر ایجاد سازمان یادگیرنده
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر ایجاد سازمان یادگیرنده
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه‌ها مطالعه موردی دانشگاه شاهد
طراحی و اعتباربخشی الگوی مدیریت دانش کارکنان دانشگاه‌ها مطالعه موردی دانشگاه شاهد
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

سنجش سطح بلوغ سازمانی جهت استقرار نظام مدیریت دانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت
سنجش سطح بلوغ سازمانی جهت استقرار نظام مدیریت دانش در وزارت صنعت، معدن و تجارت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

نقش مدیریت دانش در سازمان
نقش مدیریت دانش در سازمان
| [PDF-FA] | [XML] |

ترسیم ریسک‌های دانشی: به سوی درک بهتر مدیریت دانش
ترسیم ریسک‌های دانشی: به سوی درک بهتر مدیریت دانش
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 4 (2020-3)


پایش تاب آوری سازمانی
پایش تاب آوری سازمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تاب آوری سازمانی
تاب آوری سازمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تاب آوری سازمانی
تاب آوری سازمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تاب آوری؛(کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی)
تاب آوری؛(کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی)
| [PDF-FA] | [XML] |

تاب آوری سازمانی و جایگاه آن در اسناد بالادستی نظام اداری کشور​
تاب آوری سازمانی و جایگاه آن در اسناد بالادستی نظام اداری کشور​
| [PDF-FA] | [XML] |

انجمن جهانی اقتصاد کرونا و زمینه همکاری آموز ه های سه گانه بحران حکمرانی در عصر بیماری کرونا (covid 19)
انجمن جهانی اقتصاد کرونا و زمینه همکاری آموز ه های سه گانه بحران حکمرانی در عصر بیماری کرونا (covid 19)
| [PDF-FA] | [XML] |

ویروس کرونا و نیاز به مدیریت جهانی
ویروس کرونا و نیاز به مدیریت جهانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تاب آوری نظام اداری در برابر ویروس کرونا
تاب آوری نظام اداری در برابر ویروس کرونا
| [PDF-FA] | [XML] |

چارچوب های مفهومی و الگوهای تحقیق بر تاب آوری در رهبری
چارچوب های مفهومی و الگوهای تحقیق بر تاب آوری در رهبری
| [PDF-FA] | [XML] |

تاب آوری در نظام اداری(ابعاد و مؤلفه ها)
تاب آوری در نظام اداری(ابعاد و مؤلفه ها)
| [PDF-FA] | [XML] |

بازآفرینی و تاب آوری سازمانی ضرورت راهبردی در چرخه حیات سازمانی مرکز آموزش مدیریت دولتی
بازآفرینی و تاب آوری سازمانی ضرورت راهبردی در چرخه حیات سازمانی مرکز آموزش مدیریت دولتی
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 3 (2019-12)


دانشکده حکمرانی
دانشکده حکمرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

مکتب‌شناسی حکمرانی خوب
مکتب‌شناسی حکمرانی خوب
| [PDF-FA] | [XML] |

حکمرانی اسلامی
حکمرانی اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی
حکمرانی و سیاست‌گذاری عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

حکمرانی مطلوب دولتی
حکمرانی مطلوب دولتی
| [PDF-FA] | [XML] |

حکمرانی خوب: دولت و جامعه
حکمرانی خوب: دولت و جامعه
| [PDF-FA] | [XML] |

حکمرانی خوب
حکمرانی خوب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مفاهیم و مدل ها حکمرانی
مفاهیم و مدل ها حکمرانی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقش خط مشی آموزشی در کیفیت کشورداری (حکمرانی)
نقش خط مشی آموزشی در کیفیت کشورداری (حکمرانی)
| [PDF-FA] | [XML] |

بازگشت عقلانیت؛ کاربست هوش مصنوعی در حکمرانی و خط مشی گذاری عمومی
بازگشت عقلانیت؛ کاربست هوش مصنوعی در حکمرانی و خط مشی گذاری عمومی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2019-9)


توسعه منابع انسانی
توسعه منابع انسانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تجارب مدیران
تجارب مدیران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جانشین پروری مدیران جوان و زن در راستای بهره وری سیستم اداری و برنامه ریزی نیروی انسانی
جانشین پروری مدیران جوان و زن در راستای بهره وری سیستم اداری و برنامه ریزی نیروی انسانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی چالشهای جانشین پروری در نظام مدیریتی کشور
بررسی چالشهای جانشین پروری در نظام مدیریتی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جانشین پروری در نظام اداری
جانشین پروری در نظام اداری
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل سازی فرآیند جانشین پروری در بنیاد شهید و امور ایثارگران ( الگویی برای شناسایی و پرورش مدیران نسل آینده در بخش دولتی)
مدل سازی فرآیند جانشین پروری در بنیاد شهید و امور ایثارگران ( الگویی برای شناسایی و پرورش مدیران نسل آینده در بخش دولتی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و اعتباریابی الگوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه‌های دولتی ایران: رویکرد آمیخته
طراحی و اعتباریابی الگوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه‌های دولتی ایران: رویکرد آمیخته
| [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2019-6)


نظام نامه توسعه فرهنگ سازمانی در یک نگاه
نظام نامه توسعه فرهنگ سازمانی در یک نگاه
| [PDF-FA] | [XML] |

آشنایی با موضوعات علوم رفتاری موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی
آشنایی با موضوعات علوم رفتاری موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

نقشه راه توسعه و پایش فرهنگ سازمان دستگاه های اجرایی
نقشه راه توسعه و پایش فرهنگ سازمان دستگاه های اجرایی
| [PDF-FA] | [XML] |

واکاوی وشناخت مبانی ساختاری و رفتاری حاکم بر توسعه فرهنگ سازمانی
واکاوی وشناخت مبانی ساختاری و رفتاری حاکم بر توسعه فرهنگ سازمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

توسعه فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور
توسعه فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور
| [PDF-FA] | [XML] |

پروژه تبیین اصول، ابعاد،مولفه ها و شاخص های فرهنگ سازمانی در نظام اداری
پروژه تبیین اصول، ابعاد،مولفه ها و شاخص های فرهنگ سازمانی در نظام اداری
| [PDF-FA] | [XML] |

پرونده نظام نامه توسعه فرهنگ سازمانی
پرونده نظام نامه توسعه فرهنگ سازمانی
| [PDF-FA] | [XML] |

تاثیر فرهنگ سازمانی برعملیات منابع انسانی؛مطالعه ای بر دانشگاه های خصوصی نیجریه
تاثیر فرهنگ سازمانی برعملیات منابع انسانی؛مطالعه ای بر دانشگاه های خصوصی نیجریه
| [PDF-FA] | [XML] |

طراحی الگوی مفهومی پیوست فرهنگی طرح های کلان در سازمان های دولتی وعمومی
طراحی الگوی مفهومی پیوست فرهنگی طرح های کلان در سازمان های دولتی وعمومی
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles