فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/21 | 
اهداف و زمینه ها:
  • فراهم کردن فرصت تسهیم دانش و یافته های پژوهش های علمی میان دانشگاهیان،پژوهشگران و مدیران دستگاه های اجرایی
  • تدارک فرصت انتشار جدیدترین یافته های پژوهشی در حوزه مطالعات و پژوهش های اداری
  • کمک به تبادل اندیشه ها، نظریات علمی و تجارب سازمانی مطرح در حوزه مسایل نظام اداری
  • کمک به ترسیم وضعیت موجود اداره کشور و ثبت تجارب مدیران در مواجهه با مسایل نظام اداری
  •  کمک به تحول حوزه نظر و عمل مدیریت امور عمومی
  • کمک به ارتقای دانش روش شناختی پژوهشی در حوزه مطالعات و پژوهش های اداری
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری:
http://jasr.smtc.ac.ir/find-1.42.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب