فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/2/21 | 
شیوه‌نامه‌ی نگارش مقاله
 1. مقاله‌ها، علمی- تخصصی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه‌ی موضوع محوری فصلنامه باشد.
 2. مقاله باید به روش معتبر علمی تدوین شده باشد به گونه‌ای که دارای ترتیب منطقی و اجزای زیر باشد:
 • عنوان دقیق و واضح، اسامی و مشخصات صاحبان مقاله (پژوهشگران)، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، متن منطقی و منسجم، ارجاعات و استنادات، نتیجه‌گیری، منابع و مآخذ.
 • روش پژوهش شامل موضوع، اهداف، فرضیه‌ها یا سوالات پژوهشی و پیشینه پژوهش به صورت مختصر و روشن.
 •  چکیده دارای ۲۵۰-۱۵۰ واژه و در‌بردارنده موضوع و مهم‌ترین نتایج پژوهش باشد و  حداکثر ۵ واژه به عنوان واژگان کلیدی ارائه شود.
 •   در پاورقی رتبه دانشگاهی، دانشگاه محل خدمت و پست الکترونیکی و شماره تماس نویسندگان و نویسنده مسئول مشخص شود.
 1. مقاله در قطع ۴ A با فونت۱۲ BMitra و حاشیه‌های نرمال ۵۴/۲ از هر طرف و فاصله بین سطرها ۲/۱ حروفچینی شود.
 2.   حجم مقاله شامل چکیده، متن مقاله، جداول، نمودارها و منابع، باید بین  ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه(بسته به نوع مقاله(پژوهشی، مروری، کوتاه، گزارش مورد)) باشد.
 3.  مقاله نباید در هیچ مجله داخلی یا خارجی چاپ و یا همزمان به سایر مجلات ارسال شده باشد.
 4. فصلنامه در اصلاح و ویرایش مقالات پذیرفته شده آزاد است.
 5. در مقابل اطلاعات، آمار و هرگونه ادعایی، منبع به صورت درون متنی آورده شود. این بند شامل جداول و نمودارها نیز می‌شود.
 6. ارجاعات به روش درون‌متنی و بر اساس شیوه APA باشد.
 7. ارجاعات داخل متن مقاله (نام نویسنده، سال، صفحه) مانند: (رابینز، ۲۰۰۷: ۱۴۸).
 8. مـرجع در متـن با اسم سازمان (در صورت نداشتن نام نویسنده) مانند: (مرکز اقلیم‌شناسی، ۱۳۸۸: ۱۵۴).
 9. مـرجع در متـن با اسـم مجـله (در صـورت نداشتن نام نویسنده) ؛عنوان مجله، شماره‌ی مجله، شماره‌ی صفحه.
 10. در پایان مقاله ارسالی، فهرست الفبایی منابع فارسی و لاتین (کتابنامه) به صورت زیر ارائه شود (ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس منابع لاتین):
 11. کتاب: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ). نام کتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، شماره چاپ، جلد. مثال: انصاری، ولی الله (۱۳۷۷).کلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران: حقوقدان.
 12. مقاله مندرج در مجلات: نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار). «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره نشریه، شماره نشریه. مثال: آقایی طوق، مسلم (۱۳۹۲). «ساده سازی اداری و راهکارهای آن» فصلنامه حقوق اداری، ش ۱.
 13. مقاله مندرج در مجموعه مقالات یا دایره المعارف‌ها: نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ چاپ). «عنوان مقاله»، نام کتاب، نام ویراستار، محل انتشار، نام ناشر، شماره چاپ، شماره جلد. مثال: محمودی جانکی، فیروز(۱۳۸۳). «حمایت کیفری از اخلاق» مجموعه مقالات علوم جنائی، تهران: سمت.
 14.  در مواردی که نویسندگان بیش از سه نفر باشند، در ارجاع درون متنی پس از ذکر نام خانوادگی نویسنده اول در فارسی از واژه «و همکاران» و در لاتین از عبارت «et.al» استفاده شود.
 15. چنانچه مقاله‌ی ارسالی از یک پایان‌نامه‌ی تحصیلی (ارشد- دکتری) استخراج شده باشد، فقط با نام دانشجوی صاحب پایان‌نامه، استاد راهنما و استاد مشاور همان ‌پایان‌نامه پذیرفته می‌شود و چنانچه مقاله حاصل یک طرح پژوهشی باشد محدودیتی در درجه‌ی تحصیلی و تعداد نویسندگان وجود ندارد.
 16. تعداد و ردیف نویسندگان مقاله به همان صورتی که در نسخه اولیه و زمان ارائه به دفتر مجله مشخص شده، مورد قبول است و تقاضای حذف یا تغییر در ترتیب اسامی نویسندگان فقط قبل از داوری نهایی و با درخواست کتبی نویسنده مسئول و اعلام علت امر قابل بررسی است.
 17. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی، ترتیب اسامی و پیگیری، به عهده نویسنده مسئول آن خواهد بود.
 18. درج معادل لاتین اسامی و اصطلاحات جدید یا مهجور در پاورقی ضروری است.
 19. عنـوان جدول‌ها و نمودارها در بـالا و منابع آن هـا در پایین آن درج شود. در ضمن جدول‌ها و نمودارها بدون ترام و در فرمت Word به صورت Group تنظیم شود.
 20. مقالات تهیه شده از طریق سامانه به آدرسhttp://jasr.smtc.ac.ir  به دبیرخانه فصلنامه ارسال شود. کلیه مکاتبات بعدی نیز به شیوه­ی مزبور انجام خواهد شد.
 21. مقالات توسط هیأت تحریریه و با همکاری هیأت داوران ارزیابی شده و در صورت تصویب، طبق ضوابط مجله در نوبت چاپ قرار خواهد گرفت. هیأت تحریریه و داوران مجله در رد، قبول و یا اصلاح مقالات و همچنین بررسی هرگونه درخواست نویسنده(گان)، دارای اختیار کامل می‌باشند.
 22. گواهی پذیرش مقاله پس از اتمام مراحل داوری و تصویب نهایی هیأت تحریریه توسط سردبیر مجله صادر و به اطلاع نویسنده مسئول خواهد رسید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری:
http://jasr.smtc.ac.ir/find-1.48.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب